Vacature alert

Ontvang dagelijks de nieuwste vacatures in je e-mail.

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u periodiek de nieuwste vacatures te sturen. Door u in te schrijven gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Vacature alert

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden adverteren hebben betrekking op iedere advertentie, vacature of vermelding, hierna te noemen: “advertentie“, op de website vacaturesrijssen.nl, hierna te noemen: “website“. Deze algemene voorwaarden adverteren zijn van toepassing op de relatie tussen:

Sitosense, eigenaar en beheerder van deze website is gevestigd aan:

IJsselstraat 1A, 7442 EW Nijverdal
Inschrijvingsnummer KvK: 08216183

hierna te noemen “Sitosense

De adverteerder, degene die met Sitosense een overeenkomst heeft gesloten tot het plaatsen van een advertentie op de website die is afgesloten hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk, hetzij online via de website.

hierna te noemen “adverteerder”.

Tevens kunnen Sitosense en adverteerder genoemd worden als “Partij(en)”.

Artikel 1: Overeenkomst van de opdracht.

1.1 Partijen gaan een overeenkomst aan voor de duur van de via de website gekozen of schriftelijk overeengekomen advertentieperiode, waarbij de ene partij, Sitosense, zich jegens de andere partij, de adverteerder, verbindt werkzaamheden te verrichten, advertentie op de website.

Artikel 2: Het in stand houden van de website

2.1 Sitosense spant zich naar redelijkheid in haar website tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik van bezoekers te beschermen.

2.2 Sitosense is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de website wordt gemaakt.

Artikel 3: De advertentie

3.1 De adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van de advertentie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.

3.2 Sitosense behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen advertenties voortijdig te verwijderen, de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen indien blijkt dat deze niet binnen een van de rubrieken past.

3.3 Indien in de advertentie teksten of (visuele) uitingen worden gebruikt die, naar de mening van Sitosense, als beledigend, bedreigend, discriminerend, aanstootgevend, onzedelijk of gewelddadig ervaren kunnen worden, heeft Sitosense het recht deze advertentie per direct te verwijderen, alsmede de adverteerder uit te sluiten van elke activiteit op de website.

3.4 De adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.

3.5 De website en advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Sitosense heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 4: Advertentie en plaatsing

4.1 Door het plaatsen van een advertentie op de website heeft de adverteerder kennis genomen van deze algemene voorwaarden adverteren zoals hier beschreven. Daarbij gelden de tarieven die op de website staan vermeldt tenzij partijen iets anders schriftelijk zijn overeengekomen.

4.2 Door het aanbieden van een advertentie geeft de adverteerder Sitosense toestemming de in de advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de website, zoals overeengekomen.

4.3 Sitosense wil haar website zoveel mogelijk toegankelijk houden voor elke bezoeker, o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de website als geheel. Sitosense is uitdrukkelijk geen partij bij enige overeenkomst die als gevolg van het gebruik van de website, tot stand komt tussen adverteerder en bezoekers.

Artikel 5: Bezoekers

5.1 Bezoekers hebben de mogelijkheid om via de website indien de adverteerder dat wenst in contact te komen met de adverteerder.

Artikel 6: Verlenging

6.1 Voor afloop van de overeengekomen advertentieperiode zal Sitosense een reminder sturen voor het verlengen van de advertentie. Indien van toepassing zal het tarief voor de nieuwe periode voorafgaand aan de verlenging voldaan dienen te worden.

Artikel 7: Tarief

7.1 De gepubliceerde tarieven gelden per advertentie, exclusief de verschuldigde omzetbelasting, tenzij anders vermeldt.

7.2 Aanpassing van de tarieven is mogelijk voor afnemers van meerdere advertenties. De afspraken hiervoor zullen in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd.

7.3 Prijswijzigingen van de advertentietarieven zullen op de website worden aangekondigd. Vóór de prijswijziging overeengekomen opdrachten zullen volgens het tot dan geldende tarief worden geplaatst.

Artikel 8: Betaling

8.1 Voor het plaatsen van een advertentie, dient door de adverteerder te worden betaald.

8.2 Facturering wordt uitgevoerd op basis van de gevraagde advertentiekosten.

8.3 De factuur zal door adverteerder na bevestiging worden betaald.

8.4 Indien sprake is van een betaalde advertentie draagt Sitosense er zorg voor dat de advertentie wordt geplaatst op de website nadat de adverteerder zijn betaling volledig heeft voldaan en Sitosense hiervan bericht heeft ontvangen.

8.5 De adverteerder ontvangt een factuur per e-mail of kan deze online inzien via zijn account. De factuur kan door de adverteerder uitgeprint worden voor zijn eigen boekhouding.

8.6 Sitosense is gerechtigd de adverteerder per direct uit te sluiten van gebruik van haar website indien de adverteerder in strijd handelt met de betaalprocedure.

8.7 Indien betaling uitblijft is Sitosense genoodzaakt om de advertentie niet te plaatsen op de website.

8.8 Ontvangen betalingen worden door Sitosense niet gerestitueerd na goedkeuring van de geplaatste advertentie.

8.9 Indien de looptijd van een online-product gerelateerd is aan een aantal clicks, impressies, views of een andere eenheid, is de registratie daarvan door Sitosense bepalend voor de telling.

Artikel 9: Geheimhouding

9.1 Sitosense en de adverteerder verbinden zich, zowel gedurende als na beëindiging van deze algemene voorwaarden, om alles in het werk te stellen hetgeen redelijkerwijs mogelijk en nodig is, om geheimhouding te verzekeren aangaande alle gegevens en kennis van Sitosense en/of de adverteerder en/of de eindgebruiker, omtrent bedrijfs-, klant-, markt- en systeemgegevens, alsmede die gegevens die in het kader van deze algemene voorwaarden zijn verstrekt en andere vertrouwelijke informatie waar Sitosense kennis van neemt bij de uitvoering van de opdracht.

9.2 Sitosense verbindt zich de hier eerder genoemde kennis en gegevens niet aan derden ter beschikking te stellen en/of hierover aan derden inlichtingen te verschaffen zonder voorafgaande toestemming hiertoe van de adverteerder, mits adverteerder de gewenste gegevens inhoudelijk in zijn advertentie wil plaatsen waardoor het voor de bezoeker mogelijk is om via de website deze gegevens te verkrijgen.

Artikel 10: Offerte

Sitosense verzendt alleen offertes via e-mail, die desgewenst door adverteerder kunnen worden uitgeprint.

Artikel 11:. Belasting

Sitosense ziet na op correcte, tijdige en volledige aangifte en afdracht van alle verschuldigde belastingen betreffende de advertentie kosten en vrijwaart de adverteerder van iedere aanspraak dienaangaande.

Artikel 12: Beperking van aansprakelijkheid

12.1 Ingeval een van de partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden, zal de andere partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is.

12.2 Sitosense is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de layout (huisstijl) van de website waarop de advertentie is geplaatst, voor zover deze het gevolg zijn van ondeskundigheid, een gebrek aan vakmanschap en/of onzorgvuldigheid.

12.3 Sitosense is niet aansprakelijk voor het niet of slecht functioneren van de hosting provider, waar de website van Sitosense op is/zijn geplaatst.

12.4 Sitosense is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat adverteerders of gebruikers van de website maken.

12.5 Sitosense is niet aansprakelijk voor gedragingen van adverteerders of gebruikers, dan wel voor de inhoud van advertenties die zijn geplaatst.

12.6 De informatie die door Sitosense zelf op de website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is Sitosense niet aansprakelijk voor gevolgen van daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.

12.7 De aansprakelijkheid van Sitosense voor haar verplichtingen op grond van de met de adverteerder gesloten overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat de adverteerder heeft betaald c.q. verschuldigd is voor de plaatsing van de advertentie.

12.8 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van adverteerders of gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.9 Sitosense is niet aansprakelijk voor eventuele schade in welke soort dan ook door de geplaatste advertentie.

12.10 Indien de adverteerder vanwege de hier genoemde omstandigheden niet tot betaling van de facturen aan Sitosense overgaat, behoudt Sitosense het recht de advertentie te verwijderen, dan wel niet te plaatsten.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Ingeval van overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van deze algemene voorwaarden, voor de betreffende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen wederzijds tot enige schadevergoeding dienaangaande zijn gehouden.

13.2 Ingeval van overmacht zal hiervan via email aan de wederpartij mededeling worden gedaan, onder overlegging van de nodige bewijsstukken. Dit zal door Sitosense worden beoordeeld op aard en duur.

13.3 Onder overmacht wordt uitdrukkelijk niet verstaan het niet of niet tijdig betalen van de advertentiekosten met de daarbij horende betalingstermijn.

Artikel 14: Tussentijdse beëindiging van de advertentie (overeenkomst)

14.1 Elk der partijen heeft het recht de advertentie, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter is vereist, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen, ingeval de wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmachtperiode langer dan drie maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze periode langer dan drie maanden zal duren.

14.2 Voorts heeft elk der partijen het recht de advertentie zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, ingeval de wederpartij enige verplichting die voortvloeit uit en/of samenhangt met deze algemene voorwaarden niet nakomt, welke niet-nakoming van zo ernstige aard is, dat van de wederpartij voortzetting van deze algemene voorwaarden adverteren in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij, na deswege bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft deze verplichting na te komen respectievelijk geëigende stappen onderneemt om dit te corrigeren.

14.3 Tussentijdse beëindiging van de advertentie zoals bedoeld in dit artikel, dient per aangetekende brief, onder opgaaf van redenen, te geschieden.

14.4 Ingeval een van de partijen de advertentie tussentijds wenst te beëindigen, zal daartoe een schriftelijke opzegtermijn van één (1) maand in acht worden genomen.

14.5 Sitosense kan betaalde advertenties (dus na goedkeuring van de adverteerder en functioneel op de website) financieel niet terug retourneren met een tussentijdse beëindiging, dit omdat de opzet en plaatsing van de advertentie de gefactureerde kosten zijn.

Artikel 15: Behoud van rechten

15.1 Het nalaten door een van de partijen om op enige tijd enige bepaling van deze overeenkomst en/of opdracht af te dwingen, tast in generlei opzicht rechten van de ene partij aan om alsnog volledige nakoming door de andere partij te eisen. Het zich neerleggen door de ene partij bij een schending van een verplichting van de andere partij impliceert niet het afstand doen door eerstbedoelde partij van haar uit die verplichting voortvloeiende rechten.

Artikel 16: Nietigheid

16.1 In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen verplichten zich reeds nu voor alsdan met elkaar in overleg te treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepaling(en), waarbij zoveel als mogelijk de strekking van de overeenkomst en de nietige bepaling(en) behouden blijft.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op deze overeenkomst tussen Sitosense en de adverteerder is het Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze Algemene voorwaarden voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen ter beslechting aan de daartoe bevoegde rechter worden overlegd.

17.2 Deze algemene voorwaarden kunnen door Sitosense worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.

17.3 Geschillen dienen per aangetekend schrijven aan de wederpartij kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 18: Gebruik van persoonsgegevens

18.1 Indien gebruik wordt gemaakt van de advertentie mogelijkheden op de website, dienen de gegevens van de adverteerder waaronder, doch niet beperkt tot, naam, adres, woonplaats, e-mailadres en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel te zijn. De adverteerder garandeert wettelijk bevoegd te zijn om op de website te mogen adverteren.

18.2 Persoonsgegevens en bedrijfsgegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt, tenzij de adverteerder deze gegevens zelf plaatst in de advertentie.

18.3 Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder deze bezoekers te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Artikel 19: Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s , beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, merken en domeinnamen, behoren tot Sitosense.

 

Sitosense 2022